SERVIS

Reklamační řád společnosti Steen QOS s.r.o.:

I. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené u společnosti Steen QOS s.r.o., u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

Prodávajícím je splečnost Steen QOS s.r.o. (dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Záruční podmínky

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby zboží bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

V případě mechanického poškození obalu zboží při převzetí od dopravce, je kupující povinen zkontrolovat stav tohoto zboží. Pokud bude při prohlídce zjištěno zjevné poškození zboží, je kupující povinen vyhotovit o tomto záznam za přítomnosti dopravce a převzetí odmítnout. Pokud kupující převzetí zboží neodmítne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze za podmínek uvedených v předchozím odstavci. V případě odmítnutí zboží z důvodu poškození při přepravě bude kupujícímu zaslán bezplatně nový výrobek.

Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří takové poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušného návodu k obsluze daného výrobku. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující všechny důsledky, které mu tímto konáním vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána jako neoprávněná.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, které bylo způsobeno obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení. Stejně bude postupováno v případě vzniku vady v důsledku přepětí v rozvodné síti. Na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka rovněž nevztahuje.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

III. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

IV. Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). Kupující je povinen přiložit reklamační formulář

Zásilka s reklamovaným zbožím zaslaná přepravní službou kupujícím - na vlastní náklady - musí být viditelně označena nápisem “REKLAMACE” a musí obsahovat tyto náležitosti:

- reklamované zboží včetně kompletního příslušenství

- kopii nákupního dokladu

 - platný záruční list

 - řádně vyplněný reklamační formulář (ten pak musí obsahovat podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje,kontaktní údaje kupujícího atd.)

 Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní, se všemi jeho součástmi a v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li předáno s požadovanými součástmi.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

- uzná reklamaci jako oprávněnou a vyřídí ji

- není-li možné vyřídit reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení

- odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu

- reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího automaticky, po vyřízení reklamace písemně, na adresu kupujícího.

V. Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1.1. 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

V případě nevyzvednutí reklamovaného/opraveného zboží, zboží v garanční prohlídce nebo zboží v záruční či pozáruční opravě (dále jen „zboží“) do 7. dnů od obdržení zprávy o vyřešení, bude účtován skladovací poplatek 50 Kč za každý i započatý den skladování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). Pokud úschova zboží přesáhne 100 dnů, uděluje kupující/objednatel opravy souhlas s jeho likvidací.

Jak postupovat při reklamaci:

Vážený zákazníku,
rádi bychom Vám nabídli několik praktických rad, pro vhodné a bezproblémové zasílání reklamovaného zboží. Viz. níže naleznete jednoduchý a stručný návod, jak postupovat při uplatnění reklamace. Pokud dodržíte uvedené pokyny, Vaše reklamace bude zaslána zpět k Vám řádně opravená a navíc podstatně dříve, než v 30- denní lhůtě, kterou ukládá zákon.

1. Vhodné balení - originální karton

Pečlivě zabalte Vaši reklamaci do originálního, případně do náhradního ( odolného ) kartonu. Vnitřní výplně můžete nahradit vrstvou balícího nebo novinového papíru, molitanem apod. Nezapomeňte odstranit náplně - vodu u domácích vodáren, benzín u motorových pil apod. Stroj odesílejte v poloze, ve které byl umístěn v originálním obalu, ( vhodné je označit nálepkou se šipkou).

2. Přiložte potřebné doklady

Originál záručního listu
Včetně vyplněných informací - název zboží, datum prodeje a razítko prodejce.
Prodejnídoklad
originál dokladu si ponechte kvůli případné možné ztrátě
Reklamační list
Včetně reklamované vady, kterou přesně pojmenujte. Dále uvedení Vašeho jména, adresy, telefoního spojení, případně dalších kontaktních informací.

3. Nejvýhodnější způsob

V místě prodeje/koupě zboží
Předáním Vaší reklamace prodejci Vaše starost o další průběh vyřízení končí. Prodejce ve spolupráci s naším servisním střediskem vyřídí odvoz zboží, opravu a včasné vrácení zpět k prodejci. Dále Vás vyrozumí o vyzvednutí vyřízené reklamace.

Odesláním Vaší reklamace na adresu servisního střediska
Výhodou tohoto způsobu je rychlejší vyřízení Vaší reklamace. Reklamace od Vás odchází přímo na servisní středisko ( nehrozí zdržení u prodejce ). Však zákazník si hradí odeslání reklamace na servisní středisko sám.

Osobním dovozem zákazníka do místa servisního střediska
Dle Vaší telefonické domluvy s servisním technikem, je možné si domluvit termín opravy případně odbornou konzultaci a reklamaci osobně zavézt do místa servisního střediska.

Věříme, že služby společnosti Steen QOS s.r.o. Vám budou maximálně vyhovovat. Neváhejte nás kontaktovat při jakémkoliv problému, rádi napomůžeme k Vaší spokojenosti.

Váš team Steen QOS s.r.o.