OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Steen QOS s.r.o.

Dodávka zboží, dopravné a balné

Ceny zboží jsou včetně jejich obalu. Zboží je expedováno ze skladu firmy Steen QOS s.r.o. Bor 3, 36001 Karlovy Vary. 

Cena za doručení zásilky po ČR včetně balného je 120,-Kč s DPH. Zásilky zasíláme prostřednictvím přepravní společnosti TopTrans.

Při objednávce zboží nad 5000,- Kč bez DPH je doprava zboží ZDARMA!

Objednávka

Písemná objednávka, zaslaná společnosti Steen QOS s.r.o., je právně závazná. V případě jejího storna zákazníkem je tento povinen uhradit storno poplatek ve výši 20% z objednané ceny zboží.

Před první dodávkou u smluvních partnerů vyžadujeme:

1) Kopii živnostenského listu

2) Kopii osvědčení o přihlášení k DPH

3) Podepsání dealerské smlouvy (zasíláme k podpisu vždy po první objednávce)

Platební podmínky

U nových zákazníků jsme nuceni vyžadovat platbu hotově, na dobírku nebo formou předfaktury. Pokud se jedná o registrované a schválené zákazníky, je doba splatnosti námi vystavených faktur po odebrání zboží 14 dní.

V případě nezaplacené faktury v daném termínu Vám bude účtován smluvní úrok 0,1% denně, za každý den z prodlení.

Místo plnění dodávky

Naše předávací povinnost je splněna předáním zboží veřejnému přepravci, železnici nebo podáním na poště. Riziko škody na zboží přechází na zákazníka ve sjednaném místě plnění. Vady množství nebo zjevně viditelná mechanická poškození je zákazník povinen reklamovat ihned při převzetí zboží od dopravce (zápisem do přepravního listu). Skryté vady musí být ohlášeny písemně do 3 dnů po převzetí zboží.

Záruční servis

Společnost Steen QOS s.r.o. se zaručuje, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti, stanovené příslušnými technickými normami za podmínky, že jej zákazník bude užívat způsobem, který je popsán v návodu.

Záruční lhůta v délce 24 měsíců je poskytována na veškerý sortiment za podmínky předložení platného záručního listu. Životnost baterií u výborků stanovuje výrobce na 6 měsíců od data zakoupení výrobku.
Kompletní servisní služby zajišťuje servisní oddělení společnosti Steen QOS s.r.o.

.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Reklamace

Případné reklamace jsou řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

V případech zpětného vrácení peněz za zboží formou dobropisu se vrací pouze hodnota zboží. Ostatní původně účtované poplatky (poštovné, přepravné, balné apod.) dobropisovány nebudou.

Pozáruční servis

Kontakt na pozáruční opravnu je uveden v českém návodu k výrobku.

Vyhrazení práva vlastnictví

Zboží je až do úplného zaplacení odběratelem majetkem firmy Steen QOS s.r.o.

Soudní spory

Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, obchodního vztahu nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami této smlouvy, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb. Českého právního řádu,, na základě listinných důkazů bez nařízení ústního jednání, před jediným rozhodcem Ing. Dr. Pavlem Milákem,MBA rozhodcem, se sídlem Chomutov, Březenecká 4750. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti, bez možnosti odvolání. Strany se dohodly, že odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Místem rozhodčího řízení bude Chomutov. Dále se strany dohodly na tom, že na doručování písemností v rozhodčím řízení se použijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností a obě smluvní strany souhlasí s uvedeným poplatkovým řádem, zavazují se jej respektovat a souhlasí s tím, že bude v rozhodčím řízení aplikován.V případě, že jednání bude mezinárodního charakteru, kdy zúčastnění budou z různých států,bude jako úřední jazyk v řešení sporu aplikován jazyk český nebo anglický.